راه‌‌اندازی دوره فلوشیپ روان‌‌درمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۴

با تلاش اساتید گروه روان‌‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران سرانجام شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز راه‌‌اندازی دوره فلوشیپ روان‌‌درمانی توسط گروه روان‌‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران را صادر کرد. بر پایه این مجوز، دوره فلوشیپ روان‌‌درمانی توسط گروه روان‌‌پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و با همکاری دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان‌‌پزشکی تهران) ارائه خواهد شد. اولین آزمون ورودی در تابستان ۱۳۹۵ برگزار می‌‌شود و از مهرماه ۱۳۹۵ اولین گروه دستیاران فلوشیپ پذیرش خواهند شد.


Share