کنفرانس یک روزه «ارتباط بیماری‌های جسمی با روانپزشکی»

موضوع محوری: سایکوفارماکوتراپی در افراد دچار بیماری‌های غیر روانپزشکی

مخاطبان: پزشکان عمومی، روانپزشکان و سایر متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۴؛ ساعت ۸ تا ۱۴

مکان: بیمارستان دکتر غرضی اصفهان

سخنران: دکتر امیر شعبانی

امتیاز بازآموزی: ۳

ثبت نام: از طریق سامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی

برنامه کنفرانس:

ساعت عنوان مطالب
۸:۳۰-۹ همبودی‌های ارگانیک در روانپزشکی
۹-۹:۳۰ طبقه‌بندی داروهای روانپزشکی
۹:۳۰-۱۰ اثرات و تداخلات آنتی‌کولینرژیک داروها
۱۰-۱۰:۳۰ استراحت
۱۱ -۱۰:۳۰ سایکوفارماکوتراپی مرتبط با کلیه
۱۱-۱۱:۳۰ سایکوفارماکوتراپی مرتبط با کبد
۱۱:۳۰-۱۲ سایکوفارماکوتراپی مرتبط با قلب
۱۲-۱۲:۳۰ سایکوفارماکوتراپی مرتبط با مغز
۱۲:۳۰-۱۳ استراحت
۱۳-۱۴ تداخلات دارویی در روانپزشکی
Share

پاسخ دهید