کتاب‌های مرجع روانپزشکی

b_19

عنوان: درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری

نویسنده: استادان روانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

ویراستار: دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

ناشر: ارجمند

تعداد صفحات: ۴۹۲

سال انتشار: ۱۳۹۱

بها: ۲۱۰۰۰۰ ریال

b_20

عنوان: اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-IV-TR (جلد اول: اصول اساسی)

نویسندگان: اکهرت اوتمر، زیکلیند اوتمر

مترجم: دکتر مهدی نصر اصفهانی

ناشر: ارجمند

نوبت چاپ: ۳

تعداد صفحات: ۶۳۲

سال انتشار: ۱۳۹۲

بها: ۳۰۰۰۰۰ ریال

b_21

عنوان: تاریخچه تکوین روانپزشکی نوین در ایران

نویسنده: دکتر هاراتون داویدیان

ناشر: ارجمند

نوبت چاپ: ۲

تعداد صفحات: ۴۸۰

سال انتشار: ۱۳۸۸

بها: ۱۲۹۰۰۰ ریال

کتاب روانپزشکی بالینی

عنوان: روانپزشکی بالینی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی

نویسنده: دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی

ناشر: تیمورزاده

نوبت چاپ: ۲ (با تجدید نظر)

تعداد صفحات: ۲۸۸

سال انتشار: ۱۳۸۵

بها: ۶۹۵۰۰ ریال

b_22

عنوان: آموزش روانپزشکی با نمونه‌های بالینی

نویسندگان: دکتر امیر شعبانی، دکتر سیدوحید شریعت، دکتر امیرحسین جلالی

ناشر: ارجمند؛ (دانلود بخشی از کتاب از سایت انتشارات ارجمند)

تعداد صفحات: ۱۹۰

سال انتشار: ۱۳۹۲

بها: ۹۰۰۰۰ ریال

b_23

عنوان: راهنمای آموزش OSCE در روانپزشکی (آزمون ساختاریافته عینی بالینی)

نویسندگان: دکتر جعفر بوالهری، دکتر مهدی نصر اصفهانی، دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی، دکتر ارسیا تقوی، دکتر غلامرضا میرسپاسی، مهرداد کاظم‌زاده عطوفی

ناشر: ارجمند

تعداد صفحات: ۱۰۴

سال انتشار: ۱۳۸۷

بها: ۳۵۰۰۰ ریال

b_24

عنوان: پیش‌نویس قانون بهداشت روان در ایران

نویسنده: دکتر مهدی نصر اصفهانی

ناشر: انستیتو روانپزشکی تهران

تعداد صفحات: ۹۸

سال انتشار: ۱۳۸۵

jame

عنوان: درسنامه جامع روانپزشکی ایران

نویسنده: دکتر محمدرضا محمدی و همکاران

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد صفحات: ۵۴۵

سال انتشار: ۱۳۸۸

Share