پژوهش

DSC_1369ابزارهای پژوهش: بخشی است برای گردآوری تدریجی و معرفی ابزارهای اعتباریابی شده در ایران برای پژوهش در روانپزشکی

بانک‌های اطلاعاتی

گروه‌های پژوهشی: شامل تیم‌هایی است که هر یک، از گروهی از محققان همکار که روی موضع خاصی کار می‌کنند تشکیل شده‌ است.

مراکز تحقیقاتی: شامل مراکزی است که به شیوه‌ای خاص، بودجه پژوهشی در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

Share