اسلایدهای دو سخنرانی دکتر سید نصیر قائمی، تهران، مهر ۱۳۹۳

 ۱ عنوان: Manic-depressive illness: Science, culture, and DSM

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر سید نصیر قائمی

مکان: تهران، بیمارستان میلاد، همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۲۵

 ۲ عنوان: Diagnosis and treatment of depression: An advanced clinician’s guide

مخاطب: روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی

سخنران: دکتر سید نصیر قائمی

مکان: تهران، انستیتو روانپزشکی تهران (دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان)

تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۲۶Share