تاریخ‌سازان روانپزشکی ایران

بخشی از تصاویر این بخش توسط آقای دکتر عباس افشاری، آقای دکتر سید احمد جلیلی، آقای دکتر یوسف سمنانی، خانم دکتر یاسمن متقی‌پور و خانم شیرین مشیرپور به سایت روانپزشکان ارسال و اهدا شده است. از همه این بزرگواران و نیز از دفتر انجمن علمی روانپزشکان ایران و آقای سید حسین سید محمدی بسیار سپاسگزاریم.

دکتر عبدالحسین میرسپاسی (1355-1286)

دکتر عبدالحسین میرسپاسی (1355-1286)

دکتر حسین رضاعی (1372-1283)

دکتر حسین رضاعی (1372-1283)

دکتر سید موسی حجازی (1332-1256)

دکتر سید موسی حجازی (1332-1256)

دکتر قاسم بهزادی (...-1302)

دکتر قاسم بهزادی (...-1302)

دکتر هاراتون داویدیان (1388-1303)

دکتر هاراتون داویدیان (1388-1303)

دکتر ابراهیم چهرازی (1389-1287)

دکتر ابراهیم چهرازی (1389-1287)

دکتر هادی سلیمی اشکوری (1393-...)

دکتر هادی سلیمی اشکوری (1393-...)

دکتر حسن مرندی (1383-1309)

دکتر حسن مرندی (1383-1309)

دکتر اصلان ضرابی (1390-1307)

دکتر اصلان ضرابی (1390-1307)

دکتر محمد ولی سهامی (1391-1323)

دکتر محمد ولی سهامی (1391-1323)

دکتر اصغر الهی (1391-1323)

دکتر اصغر الهی (1391-1323)

دکتر بیژن اعظم زنگنه (1381-1328)

دکتر بیژن اعظم زنگنه (1381-1328)

دکتر داود شاه‌محمدی (1380-1334)

دکتر داود شاه‌محمدی (1380-1334)

دکتر لئون داویدیان (1388-1323)

دکتر لئون داویدیان (1388-1323)

دکتر محمد علی شیرازی (1383-...)

دکتر محمد علی شیرازی (1383-...)


Share