مصاحبه­‌های تشخیصی

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور یک DSM-IVا(SCID-I): لینک مقالات اعتباریابی در ایران← ۱۲۳۴

مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی­ا(CIDI): لینک مقالات اعتباریابی در ایران← ۱۲۳

برنامه اختلال­ات خلقی و اسکیزوفرنیا (SADS): لینک مقالات اعتباریابی در ایران←۱۲

مصاحبه با خانواده برای مطالعات ژنتیکی (FIGS): لینک مقاله در ایران

Share