شواهد ناکافی اثربخشی هومیوپاتی در درمان اختلالات روانپزشکی

Hahnemann
ساموئل هانمن، بنیانگذار هومیوپاتی

مطالعه فرشاد شاددل و همکاران (۲۰۱۴) که در «Iranian Journal of Pediatrics» منتشر شده، به مرور نظام‌مند مطالعات کارآزمایی بالینی مربوط به ارزیابی اثربخشی روش هومیوپاتی در درمان اختلالات روانپزشکی افراد دچار ناتوانی ذهنی پرداخته است. نتیجه این بررسی حاکی از عدم وجود شواهد کافی برای اثربخشی این روش در درمان اختلالات شایع روانپزشکی، در افراد دچار ناتوانی ذهنی، از قبیل اوتیسم و اختلالات رفتاری، است. متن کامل این مقاله از اینجا قابل دانلود است.

از سوی دیگر، گزارشی که در سال ۲۰۱۳ برای «NHMRC Homeopathy Working Committee» تهیه شده و از اینجا قابل دانلود است نیز به مرور جامعی از مطالعات اثربخشی هومیوپاتی در کل وضعیت‌های بالینی مورد بررسی پرداخته و آن نیز نشان‌دهنده شواهد ناکافی برای مؤثربودن این روش بود.ا

ا

ا

ا

ا


Share

پاسخ دهید