ابزارهای سنجش وضعیت بالینی

سیاهه (چک لیست) علامت (SCL): لینک مقالات اعتباریابی در ایران← ۱۲۳

مقیاس نمره‌گذاری افسردگی هامیلتون (HDRS)

مقیاس نمره‌گذاری اضطراب هامیلتون (HARS)

مقیاس نمره‌گذاری افسردگی دوقطبی (BDRS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس سنجش مانیای یانگ (Y-MRS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس بینش به اختلالات خلقی (MDIS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس وسواسی- اجباری ییل براون (Y-BOCS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

پرسشنامه باورهای وسواسی-۴۴ (OBQ-44): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

نسخه بازنگری‌شده پرسشنامه رفتار ذخیره‌ای: سنجه احتکار وسواسی (SI-R): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس وسواس مرگ (DOS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس سنجش علایم مثبت (SAPS): لینک مقاله در ایران

مقیاس سنجش علایم منفی (SANS)

پرسشنامه نگرش به دارو (DAI): لینک نسخه اصلی؛ لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس سنجش آگاهی­‌نداشتن از اختلال روانی (SUMD): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

پرسشنامه سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به خشونت خانگی (همسرآزاری) (DVKAPI): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

پرسشنامه تجربه مراقبت از بیمار (ECI): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس رضایت از زندگی (SWLS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش‌آموزان (MSLSS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL): لینک مقالات اعتباریابی در ایران← ۱۲

پرسشنامه کیفیت زندگی در صرع (QOLIE): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس باورهای مربوط به افسردگی (DRBS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

پرسش نامه کنترل تفکر ولز و دیویس (TCQ): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک‌های حل تعارض (CTS2): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

پرسشنامه بهزیستی ذهنی (SWQ): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس حالت دلبستگی بزرگسال (SSAS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

نسخه بلند پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی: لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس مقابله نوجوانان (ACS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

Share