ابزارهای سرند (غربالگری)

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

سیاهه (چک لیست) علامت (SCL): لینک مقالات اعتباریابی در ایران← ۱۲۳

مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک (CES-D): لینک مقالات اعتباریابی در ایران← ۱۲

پرسشنامه اختلال خلقی (MDQ): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

مقیاس تشخیصی طیف دوقطبی (BSDS): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

معاینه کوتاه وضعیت روانی (MMSE): لینک مقاله اعتباریابی در ایران

FacebookTwitterGoogle+LinkedInShare