اسلایدهای کلاس‌های دانشجویان پزشکی

p_22

عنوان: تعاریف و طبقه‌بندی در روانپزشکی

مخاطب: دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر امیر شعبانی
تاریخ کلاس: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

Dr. Alavi

عنوان: اختلالات شخصیت

مخاطب: دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر کاوه علوی
تاریخ کلاس: ۱۳۹۳

s_1

عنوان: اختلالات اضطرابی

مخاطب: دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر امیر شعبانی
تاریخ کلاس: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

p_9

عنوان: اختلالات افسردگی

مخاطب: دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر امیر شعبانی
تاریخ کلاس: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

p_10

عنوان: اختلالات دوقطبی

مخاطب: دانشجویان پزشکی

مدرس: دکتر امیر شعبانی
تاریخ کلاس: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶

Share